Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

KBA B.V., kvk 57009074, handelend onder de handelsnaam Pluskozijn, Kleine Fluitersweg 247, 7316 MX Apeldoorn.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en

andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan,

betreffende levering van diensten door KBA B.V. aan of ten behoeve van de wederpartij.

 1. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij KBA B.V. geheel of ten dele diensten van

derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering

van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van KBA B.V. door een derde aan

opdrachtgever worden geleverd.

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door KBA

B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 1. KBA B.V. en opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)

voorwaarden van opdrachtgever van de hand.

 1. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. KBA B.V. en opdrachtgever zullen

alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij

zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 1. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,

dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg

plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 1. Indien KBA B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan

niet van toepassing zijn, of dat KBA B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving

van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. KBA B.V. is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging,

tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgestelde wijzigingen.

 1. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.
 2. KBA B.V. wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid

hiervan en zal hij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever echter wel wijzen

op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

 1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 2. onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
 3. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn

gesteld;

 1. onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten genoemd, voor zover deze zich voor of tijdens de

uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer ter zake kundig moet worden geacht.

 1. Indien opdrachtnemer voor te leveren zaken geen montagewerkzaamheden ter plaatsen dient te verrichten is de

opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor de bestelde afmetingen, profielen, aansluitdetails en alle andere specificaties.

Aan de door opdrachtnemer genoemde, aangenomen en/of gemeten afmetingen en andere specificaties kunnen geen

rechten worden ontleend.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van

reden, te weigeren.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten

van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

berekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

 1. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor

de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van

opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

 1. Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door opdrachtnemer gekozen detaillering, gebruikte fabricageen/of constructiemethode, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden

gekopieerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

 1. Bij overtreding van de bepalingen 3.2. en 3.3. is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van €

25.000,00 per overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt, als deze geen

directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door

hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen,

applicatiemethode en oppervlaktebehandeling.

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of

namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke.

 1. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden, voor eigen rekening

(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

5 Indien door opdrachtnemer een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn

getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of

voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of

verstrekte monster, model of voorbeeld.

 1. Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen

in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke

wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de

deelleveranties, worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Aan termijnen voor levering of oplevering kunnen

nimmer rechten worden ontleend.

De hoogte van een boeten bij een overschrijding van een bepaald overeengekomen termijn dient vóór de opdracht

gezamenlijk overeen gekomen te zijn. Is er geen boeten overeengekomen dan bestaat er geen boete bij toerekenbare

overschrijding van enig termijn van opdrachtnemer.

 1. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan

uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle

noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen

(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4

 1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd

en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de

tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de

planning van opdracht-nemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit

toelaat. Onder veranderde omstandigheden wordt ook verstaan: de weersinvloeden in de periode van de

werkzaamheden en in de periode vóór de werkzaamheden, (toe) leverproblemen of leverfouten,

personeelsuitval, machinestoringen.

 1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet

in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de

planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer, wordt de levertijd

en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet

in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de

planning dit toelaat.

 1. Een overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste

(levering)termijn of (oplever)datum brengt opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen derhalve ook ingeval partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (levering)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen komt opdrachtnemer

wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient

een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat opdrachtnemer in de

gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 6: Risico-overgang

 1. Bij koop zonder montage, vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak

gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.

 1. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen koper en verkoper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt.

Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s

verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging

 1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld door

veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet

voltooid, dan mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.

 1. De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de stijging van het CBS-indexcijfer

“producentenprijzen 22.23.14.50 Deuren en ramen, van kunststof”, door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de

meest recente tijdsbasis vastgesteld.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij

het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn

verplichtingen na te komen.

 1. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,

worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers niet of niet tijdig voldoen aan

hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het

verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of

handelsbeperkingen.

 1. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blijvend onmogelijk is, of als een tijdelijke onmogelijkheid

meer dan 12 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen

dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding

geleden of nog te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, waaronder alle

vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.

 1. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
 2. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-,

behangers-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;

 1. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
 2. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;
 3. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 4. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats.

9.3. In de prijs is tevens niet begrepen het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhulzen

en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de montage van zaken.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 3. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken.
 5. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het

meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het

sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

conform de eisen uit nationale en eventueel internationale Wet- en Regelgeving ter zake arbeidsomstandigheden bij

aanvang van het werk, alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen,

bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende

het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de

monteurs;

 1. de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats met hun

werkzaamheden te beginnen;

 1. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren.
 2. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor

de transportvoertuigen van opdrachtnemer;

 1. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van opdrachtnemer, op de

bouwplaats, en binnen de eventueel aanwezige afrastering, voldoende ruimte is voor het plaatsen van

opslagruimte;

 1. er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele kranen geschikte, berijdbare

verharding aanwezig is, evenals een geëgaliseerde grondstrook met een minimum breedte van 5 meter;

 1. er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor water, verlichting

en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend

vermogen;

 1. er op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivere en duidelijk zichtbare As-lijnen en peilmaten zijn aangebracht.
 2. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) en/of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid

aanwezig zijn voor het personeel van opdrachtnemer en alle andere eventueel door opdrachtnemer voor de

montage tewerkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van opdrachtnemer en in overeenstemming met de

Arbeidsomstandighedenwet.

 1. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of

uitvoeringsperiode van opdrachtnemer verlengd met de als gevolg van de onwerkbare omstandigheden ontstane

stagnatietijd.

Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere verstaan:

alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat

er een (onveilige) werksituatie ontstaat waardoor het werk niet kan worden gerealiseerd conform de normen die

opdrachtnemer handhaaft.

Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door opdrachtnemer als onwerkbare werkdagen

worden beschouwd.

Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan:

werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van

opdrachtnemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de

tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt.

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen, middelen, materialen,

hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter

beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voorzieningen voldoen aan de van overheidswege

voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige aanspraken van derden terzake schade

die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde voorzieningen.

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van

gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden

worden verricht of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden opgeslagen.

 1. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in

de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van

opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende

schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

 1. Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan, het door opdrachtnemer conform artikel 12.2. geheel of gedeeltelijk

opleveren van het werk aan diens contractuele wederpartij/opdrachtgever.

 1. Het werk, of overeenkomstig het bestek een gedeelte van het werk, wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 2. opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd;
 3. het werk door opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen.
 4. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, of het werk al dan niet is goedgekeurd;

 1. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een

redelijke termijn kunnen worden hersteld of afgeleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 1. Keurt opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van

redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer binnen de sub 12.2 lid c genoemde termijn.

 1. Keurt opdrachtgever het werk, dan wel een deel of delen van het werk terecht niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de

gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop

opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe

te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer

verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

 1. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities

mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de

vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief

btw) in rekening is gebracht.

 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
 2. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie schade en gederfde winst;
 3. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van

het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, of aan zaken die zich bevinden in de

nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

 1. Schade als gevolg van gebreken in het gebouw of pand

Artikel 14: Garantie

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen

prestatie.

 1. In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang-ensluitwerk 1 jaar bedragen.
 2. Gebruikt opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten, dan strekt

de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan tot de garantie die opdrachtnemer

verkrijgt van deze derde.

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde

periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze

daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze naar

zijn keuze herstellen of vervangen.

 1. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak, dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1

c.q. lid 2 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is

geweest, dan moet de zaak binnen een redelijke termijn franco door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden

teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

 1. de zaak herstelt of
 2. de zaak vervangt.

De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen, evenals de kosten van de- en montage, voor rekening

van opdrachtgever.

 1. Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer komen, zal het door opdrachtnemer te

vergoeden bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft

op de vervaardigings- en montagekosten van het te herstellen of te vervangen onderdeel.

De verdeling van de vervaardigings- en montagekosten van de onderdelen is, tenzij anders overeengekomen, in procenten

van de gefactureerde aanneemsom als volgt:

 1. profielen en plaatwerk 30%
 2. oppervlaktebehandeling 10%
 3. afdichtingen 5%
 4. glas en panelen 20%
 5. hang-en-sluitwerk e.d. 10%

Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde

percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd.

 1. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een

defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van energie, hijs-, hef- en

transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.

 1. De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

 1. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
 3. verwering en/of normale slijtage;
 4. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
 5. het ontbreken van de nodige onderhoud of reiniging;
 6. installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
 7. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 8. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste

wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel

ongeschikt(e) materia(a)l(en);

 1. beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
 2. zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van hetgeen opdrachtnemer normaalgesproken

toepast maar op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast;

 1. door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
 2. kleurverschillen en/of glansverlies;
 3. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
 4. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
 5. het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
 6. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
 7. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70° C;
 8. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
 9. glas met roeden die tussen de spouw zijn aangebracht;

Artikel 15: Reclamaties

 1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit( bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het

overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die

gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen drie dagen na aflevering doch

uiterlijk vóór gebruik of montage van de zaken schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

 1. Zaken mogen nog niet gebruikt of geplaatst worden zolang ze niet volledig geaccepteerd zijn door de opdrachtnemer

met uitzondering van eventuele voor een vakman niet zichtbare gebreken.

 1. Voor een vakman niet zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie

maanden na aflevering schriftelijk te melden aan opdrachtnemer.

 1. Uiterlijke beschadigingen van geleverde bouwmaterialen zijn een gebrek als de beschadiging op minimaal 1,5 meter

afstand met het blote oog duidelijk op te merken is bij normaal daglicht.

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen opdrachtgever

 1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar zijn nakoming

verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden

toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gemaakte kosten, gederfde rente en geleden

schade.

 1. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het

gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en

blijven aan hem ter beschikking staan. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

 1. Betaling wordt gedaan per overboeking op een door opdrachtnemer aangewezen rekening, per pinbetaling bij een

pinterminal van opdrachtnemer, per Ideal of per contant aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer geeft per termijn aan welk

van deze genoemde betaalmiddelen mogelijk zijn voor de betreffende termijn betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen vindt termijn betaling als volgt plaats:
 • 30% van de totale prijs bij opdracht;
 • 30% van de totale prijs bij aanvang van de productie;
 • 30% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
 • 10% van de totale prijs bij oplevering;

De betalingstermijn(en) op een offerte of overeenkomst kan afwijken van het genoemde in artikel 17 lid 2. Opdrachtnemer

mag echter zonder opgaaf van redenen uiterlijk voordat er een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen de

betalingstermijn(en) zoals aangegeven op de offerte of opdracht intrekken waarop de onder artikel 17 lid 2 genoemde

betalingstermijnen van kracht worden.

 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar

diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan

voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn

schade op opdrachtgever te verhalen.

 1. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van

faillissement van opdrachtnemer.

 1. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
 2. een betalingstermijn is overschreden;
 3. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van beta¬ling aanvraagt;
 4. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 5. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
 6. opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan

opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,00 15%

over het meerdere tot € 6.000,00 10%

over het meerdere tot € 15.000,00 8%

over het meerdere tot € 60.000,00 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,00 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk

gemaakte kosten verschuldigd.

 1. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met

deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
 2. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere

gelijksoortige overeenkomsten;

 1. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,

rente en kosten, niet heeft voldaan.

 1. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale

bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

 1. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen.

Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 1. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd,

vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden en of te

verhypothekeren.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

1.

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands

recht van toepassing.

 1. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling

waarvan uitsluiting is toegestaan.

 1. Onbetwiste geldvorderingen, voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, zullen

ter incasso worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij

dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke

bevoegdheidsregels hanteren.

 1. Alle overige geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, zullen met

uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.

 1. Het in lid 3 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage

voor de Bouw, en doet met inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak.